Dokumenty szkolne

Statut szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Chmielku

Plan pracy SU na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2018/2019

Plan WDN na rok szkolny 2018/2019

Koncepcja pracy szkoły na lata 2013 - 2018

Raport z ewaluacji zewnętrznej - grudzień 2014r.

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela szkoły

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkola

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Zgoda rodziców na publikację wizerunku dziecka

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Regulamin postępowania uzupełniającego w rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Regulamin pełnienia dyżurów w Szkole Podstawowej w Chmielku

Regulamin Przyznawania Nagrody Patrona

Regulamin przyznawanie tytułu "Uczeń z Klasą"

Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Łukowa oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Rady Gminy Łukowa w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole 2018r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole 2018r.

 

 

Pozostałe dokumenty znajdziesz na szkolnym BiP