Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp-chmielek.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie obrazki będą miały atrybut alt,
- nie wszystkie podstrony będą miały poprawne nagłówki h2-h4 (zależnie od autora),
- istnieje możliwość powtórzenia się tagu title dla np. 2 aktualności o tym samym tytule,
- nie wszystkie podstrony będą w pełni zgodne z HTML 5.0, zależnie od wklejonej treści i formatowania,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• wyróżnienie odnośników,
• nawigacja z poziomu klawiatury.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
- Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.sp-chmielek.pl - 99,71 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku. Osobą kontaktową jest Pani Dominika Zwolińska-Bielica, email: sekretariat@sp-chmielek.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84) 685-51-65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku szkoły posiada dwoje drzwi. Jedne prowadzą schodami na parter budynku, drugie schodami do szatni.

W szkole nie ma windy.

Szkoła posiada dwa podjazdy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Jeden prowadzi do szatni, przedszkola oraz do stołówki szkolnej, drugi do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej oraz do trzech pracowni przeznaczonych dla uczniów klas IV – VIII.

Budynek posiada jedną toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością usytuowaną w najniższej kondygnacji budynku (przy szatni).

Na parkingu wydzielone jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

» powrót