Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

Regulamin Pracy Szkoły

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej SP w Chmielku

Regulamin funkcjonowania monitoringu

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Chmielku

Regulamin stroju uczniowskiego

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z siłowni 

Regulamin korzystania z szatni przy sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z szafek w szatni przy sali gimnastycznej

Regulamin gabinetu pedagoga/psychologa

Regulamin gabinetu higienistki/logopedy

Plan pracy SU na rok szkolny 2022/2023

Plan WDN na rok szkolny 2022/2023

Koncepcja pracy szkoły na lata 2013 - 2018

Raport z ewaluacji zewnętrznej - grudzień 2014r.

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z COVID-19

Procedura kształcenia na odległość w związku z COVID-19

Regulamin pracy zdalnej

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela szkoły

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkola

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Regulamin pełnienia dyżurów w Szkole Podstawowej w Chmielku

Regulamin Przyznawania Nagrody Patrona

Regulamin przyznawania tytułu "Uczeń z Klasą"

Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Łukowa oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Rady Gminy Łukowa w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole 2018r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole 2018r.

 

 

Pozostałe dokumenty znajdziesz na szkolnym BiP

» powrót