Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszej placówce

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM"

Chmielek 81

23-412 Łukowa

e-mail: sekretariat@sp-chmielek.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: biuro@myszkowiak.pl lub pisemnie na adres naszej placówki wskazany powyżej.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane

1. Okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń.
2. Okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
3.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - do odwołania zgody.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które na mocy obowiązującego prawa, przetwarzają państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do przenoszenia danych.
3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych.
6.

Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

a) występowania Państwa danych w zbiorach administratora oraz adresie jego siedziby,

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,

d) ewentualnym źródle pozyskania danych,

e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Administrator informuje, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Admistrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić adekwatne i niezbędne środki ochrony danych osobowych, które przetwarza w zakresie poszczególnych celów w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i organizacyjnego, by chronić Państwa dane przed ich przypadkowym, jak i umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem przez osoby nieuprawnione stosując odpowiednio dobrane metody i rozwiązania oraz obowiązujące przepisy prawa - a wszystko po to, aby Państwa dane były bezpieczne.

 

W załącznikach dostępne są treści klauzul obowiązku informacyjnego:

Obowiązek informacyjny - dane z monitoringu

Obowiązek informacyjny - uczeń szkoły

Obowiązek informacyjny - rodzic ucznia

Obowiązek informacyjny - rekrutacja uczniów do szkoły

Obowiązek informacyjny - pracownicy dydaktyczni

Obowiązek informacyjny - pracownicy niedydaktyczni

Obowiązek informacyjny - rekrutacja pracowników

Obowiązek informacyjny - osoby korzystające z ZFŚS

Obowiązek informacyjny - stażyści i praktykanci

Obowiązek informacyjny - wolontariat

Obowiązek informacyjny - darczyńca

Obowiązek informacyjny - zleceniobiorca

Obowiązek informacyjny - dane od kontrahentów

Obowiązek informacyjny - gość na uroczystości szkolnej

Obowiązek szkolny - czytelnik biblioteki

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w art. 15-21

» powrót